L

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy

PRIVACYBELEID WEBSITE

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv, gevestigd aan Aagje Dekenstraat 51, 8023 BZ Zwolle,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv
Aagje Dekenstraat 51, 8023 BZ Zwolle   
www.buuq.nl

Dhr. P.A.J.J. Kamphuis (+31641502132) is de aangestelde functionaris gegevensbescherming van B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv hij is te bereiken via info@buuq.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buuq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv) tussen zit. B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Outlook – opslaan contactgegevens voor project- bedrijfsmatig gebruik
– SKYPE, WebEx, Teams, Zoom – gebruik contactgegevens voor online vergadering(en) en communicatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv kan gebruik maken van cookies of vergelijkbare technieken, bij hun website en/of zijn digitale producten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buuq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) hiervoor wel zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een formele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buuq.nl. B.uu.Q bouwmanagement & consultancy bv heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Diverse gerenommeerde & up- to- date beveiligingssoftware, zoals; virusscanners en firewalls.

 

L